Changes in the nasal carriage of drug-resistant Streptococcus pneumoniae in urban and rural Vietnamese schoolchildren

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
'
Changes in the nasal carriage of drug-resistant Streptococcus pneumoniae in urban and rural Vietnamese schoolchildren
 Tạp chí Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 2007 5; 101 (5):484-492
 Tác giả   Constance Schultsz, Le Minh Vien, James I. Campbell, Nguyen Van Vinh Chau, To Song Diep, Nguyen Van Minh Hoang, Tran Thi Thu Nga, Paul Savelkoul, Kasia Stepnieuwska, Christopher Parry, Tran Tinh Hien and Jeremy J. Farrar
 Nơi thực hiện   Oxford University Clinical Research Unit at the Hospital for Tropical Diseases, 190 Ben Ham Tu, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam; The Hospital for Tropical Diseases, Ho Chi Minh City, Vietnam; VU University Medisch Centrum, Amsterdam, The Netherlands; University of Liverpool, Liverpool, UK
 Từ khóa   Streptococcus pneumoniae; Antimicrobials; Drug resistance; Urban population; Rural population; Vietnam
  DOI   URL  [ PDF]

[[Category: ]]

Abstract[sửa]

Studying the antimicrobial drug resistance of nasopharyngeal or nasal carriage isolates of Streptococcus pneumoniae in children is likely to have predictive potential for invasive isolates. Streptococcus pneumoniae nasal carriage was studied in 1422 Vietnamese children. Forty-six percent of 536 isolates showed reduced susceptibility to penicillin and 7% showed intermediate susceptibility to ceftriaxone; and 50% of 518 isolates showed resistance to erythromycin. All isolates were sensitive to levofloxacin and gatifloxacin. Urban and suburban children were significantly more likely to carry drug-resistant isolates than rural children. Rates of non-susceptibility to penicillin and erythromycin increased significantly in the rural province Khanh Hoa in 2003/2004 compared with rates obtained in 1997. An emerging clone of penicillin non-susceptible S. pneumoniae of serogroup 15 was identified, which was widely distributed in addition to the pandemic clones Spain23F-1 and Taiwan19F-14. Although resistance to fluoroquinolones was not observed, 6 (18%) of 34 isolates had a Lys137Asn mutation in the parC gene. This study shows that drug resistance is increasing in carriage isolates of S. pneumoniae in rural areas in Vietnam owing to spread of pandemic and emerging resistant clones.

Tóm tắt[sửa]

Nghiên cứu tính kháng thuốc của phế cấu khuẩn Streptococcus pneumoniae cư trú tại xoang mũi và vùng mũi hầu của trẻ em có thể giúp đánh giá khả năng bội nhiễm gây bệnh của vi khuẩn. Mẫu nghiên cứu được lấy từ 1442 trẻ em Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy 46% trong số 563 mẫu có biểu hiện giảm tính mẫn cảm với penicillin và 7% có tính mẫn cảm trung bình với ceftriaxone; 50% vi khuẩn phân lập trong số 518 mẫu có tính kháng erythromycin. Tất cả các mẫu phân lập đều mẫn cảm với levofloxacin và gatifloxacin. Trẻ em thành thị và vùng ngoại thành mang vi khuẩn biểu hiện khả năng kháng thuốc cao hơn trẻ em nông thôn. Tại các vùng nông thôn tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ mẫu kháng thuốc penicillin và erythromycin trong thời gian 2003/2004 tăng cao hơn so với tỷ lệ kháng thuốc vào năm 1997. Loại S. pneumoniae không mẫn cảm với penicillin và phân bố rộng rãi được xác định thuộc nhóm thuyết thanh 15 (bên cạnh các týp có khả năng gây dịch Spain23F-1 và Taiwan19F-14). Không phát hiện được vi khuẩn kháng fluoroquinolones. Sáu trong số 34 mẫu (18%) có đột biến Lys137Asn thuộc parC gene. Nghiên cứu cho thấy tính kháng thuốc của phế cầu khuẩn có chiều hướng tăng tại các vùng nông thôn Việt Nam do sự xuất hiện của dịch và các týp vi mới có khả năng kháng thuốc. <veterinary>

Liên kết đến đây