Design and manufacture temperature measurement equipment applied for supporting diagnosis in traditional medicine

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Thiết kế và chế tạo thiết bị đo nhiệt độ ứng dụng trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh Đông y
Design and manufacture temperature measurement equipment applied for supporting diagnosis in traditional medicine
 Tạp chí First Korea-Vietnam International Conference on Information and Communications 2010 ; ():
 Tác giả   Kien Nguyen Phan, Dung Hoang anh and Sang Vu Van
 Nơi thực hiện   Hanoi University of Technology
 Từ khóa   acupuncture; traditional medicine; temperature measurement; diagnostic method; Vietnam
  DOI   [ URL]  [ PDF]

Summary[sửa]

In previous research in traditional medicine, the diagnostic method based on temperature measurement of the system of acupuncture spots have been researched and being one of effective diagnostic method [1,2,3,4,5]. These methods [3, 4] are mainly base on temperature measurement by using thermometer but the efficient is still quite low in diagnostic. So in this research, temperature measurement equipment is designed and manufactured in order to apply for diagnostic in traditional medicine. Temperature measurement equipment has high precision (±0.1OC) and could be measurement on skin of human body.

Tóm tắt[sửa]

Trong các nghiên cứu trước của Đông Y, phương pháp chẩn đoán bệnh dựa trên việc đo nhiệt độ các điểm kinh lạc đã được nghiên cứu và được coi là một trong các phương pháp chẩn đoán hiệu quả [1,2,3,4,5]. Các phương pháp này [3,4] chủ yếu dựa trên việc đo nhiệt độ sử dụng bằng nhiệt kế nên kết quả chẩn đoán còn chưa cao. Chinh vì thế, trong nghiên cứu này, một thiết bị đo nhiệt độ đã được thiết kế và chế tạo nhằm hỗ trợ cho quá trình chẩn đoán bệnh trong Đông y. Thiết bị đo nhiệt độ này có độ chính xác cao (±0.1OC) và đo được trên bề mặt da người.