Hành Trang Khoa Học/Tìm nguồn dữ liệu và khai thác hợp lí chúng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trong thời đại ngày nay, không thể nào viết một tiểu luận, một báo cáo nghiên cứu, hay ngay cả trường hợp một bài dịch về thành tựu khoa học mới mà không cần dùng tới các tài liệu tra cứu tham khảo.

BST: Vai Trò, Dạng thức trình bày, Chất lượng & Trình độ, Ngôn từ, kiến thức & cập nhật, chon lọc, hiểu được, thông tin theo đối tượng (encyclocpedia, sách chuyên khảo, thông tin thành tựu, lý thuyết, thưc nghiệm,) Từ điển chuyên khoa, từ điển song ngữ/đa ngữ


LNK http://www.firstmonday.org/issues/issue8_5/keller/index.html http://www.dlib.org/dlib/november05/lagoze/11lagoze.html http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/PrimarySources.html http://www.library.yale.edu/instruction/primsource.html http://www.ed.gov/pubs/parents/Library/index.html http://www.whitehouse.gov/firstlady/initiatives/teachingchildren.html http://www.leeds.ac.uk/library/using/

LIB: http://www.lib.berkeley.edu/ http://bubl.ac.uk/link/l/libraryinternetuse.htm http://library.queensu.ca/libguides/ http://wendt.library.wisc.edu/help_with_research/how_to_find http://library.wellcome.ac.uk/join.html

Liên kết đến đây