Hóa học 8 - Chương 2 Bài 14, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 14: BÀI THỰC HÀNH 3

DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

I. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

1. Thí nghiệm 1

2. Thí nghiệm 2


II. TƯỜNG TRÌNH

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.