Hóa học 8 - Chương 1 Bài 6, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ

I. ĐƠN CHẤT

1. Đơn cất là gì?

2. Đặc điểm cấu tạo

II. HỢP CHẤT

1. Hợp chất là gì?

2. Đặc điểm cấu taọ

III. PHÂN TỬ

1. Định nghĩa

2. Phân tử khối

IV. TRẠNG THÁI CỦA CHẤT

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.

HÓA HỌC 8


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.