Hóa học 8 - Chương 3 Bài 21, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 21: TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC

1. Biết công thức hóa học của hợp chất, hãy xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất

2. Biết thành phần của các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.

HÓA HỌC 8


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.