Hóa học 8 - Chương 4 Bài 26, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 26: OXIT

I. ĐỊNH NGHĨA

1. Trả lời câu hỏi

2. Nhận xét

3. Định nghĩa

II. CÔNG THỨC

1. Trả lời câu hỏi

2. Kết luận

III. PHÂN LOẠI

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.