Hóa học 8 - Chương 1 Bài 5, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 5: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LÀ GÌ?

1. Định nghĩa

2. Kí hiệu hóa học

II. NGUYÊN TỬ KHỐI

III. CÓ BAO NHIÊU NGUYÊN TỐ HÓA HỌC?

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.

HÓA HỌC 8


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.