Hóa học 8 - Chương 6 Bài 44, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 44: BÀI LUYỆN TẬP 8

I. KIẾN THỨC

1. Độ tan của một chất trong nước là gì? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến độ tan?

2. Nồng độ dung dịch cho biết những gì?

II. BÀI TẬP

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.

HÓA HỌC 8


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.