Hóa học 8 - Chương 5 Bài 36, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 36: NƯỚC

I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC

1. Sự phân hủy nước

2. Sự tổng hợp nước

4. Kết luận

II. TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

III. VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT. CHỐNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.

HÓA HỌC 8


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.