Hóa học 8 - Chương 5 Bài 39, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 39: BÀI THỰC HÀNH 6: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC

I. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

1. Thí nghiệm 1

2. Thí nghiệm 2

3. Thí nghiệm 3

II. TƯỜNG TRÌNH

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.

HÓA HỌC 8


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.