Hóa học 8 - Chương 6 Bài 40, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 40: DUNG DỊCH

I. DUNG MÔI - CHẤT TAN - DUNG DỊCH

II. DUNG DỊCH CHƯA BÃO HÒA. DUNG DỊCH BÃO HÒA

III. LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÁ TRÌNH HÒA TAN CHẤT RẮN TRONG NƯỚC XẢY RA NHANH HƠN?

1. Khuấy dung dịch

2. Đun nóng dung dịch

3. Nghiền nhỏ chất rắn

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.

HÓA HỌC 8


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.