Hóa học 8 - Chương 5 Bài 31, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 5: HIĐRO. NƯỚC

BÀI 31: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Quan sát và làm thí nghiệm

2. Trả lời câu hỏi

3. Kết luận

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với oxi

2. Tác dụng với đồng oxit

3. Kết luận

III. ỨNG DỤNG

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.

HÓA HỌC 8


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.