Hóa học 8 - Chương 4 Bài 28, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 28: KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY

I. THÀNH PHẦN CỦA KHÔNG KHÍ

1. Thí nghiệm

2. Ngoài khí oxi và khí nitơ, không khí còn chứa những chất gì khác?

II. SỰ CHÁY VÀ SỰ OXI HÓA CHẬM

1. Sự cháy

2. Sự oxi hóa chậm

3. Điều kiện phát sinh và các biện pháp để dập tắt sự cháy

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.

HÓA HỌC 8


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.