Hóa học 8 - Chương 4 Bài 27, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 27: ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI - PHẢN ỨNG PHÂN HỦY

I. ĐIỀU CHẾ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

1. Thí nghiệm

2. Kết luận


II. SẢN XUẤT KHÍ OXI TRONG CÔNG NGHIỆP

1. Sản xuất khí oxi từ không khí

2. Sản xuất khí oxi từ nước


III. PHẢN ỨNG PHÂN HỦY

1. Trả lời câu hỏi

2. Định nghĩa


Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.

HÓA HỌC 8


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.