Hóa học 8 - Chương 4 Bài 24, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 4: OXI. KHÔNG KHÍ

BÀI 24: TÍNH CHẤT CỦA OXI

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Quan sát

2. Trả lời câu hỏi

3. Kết luận

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với phi kim

2. Tác dụng với kim loại

3. Tác dụng với hợp chất

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.

HÓA HỌC 8


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.