Hóa học 8 - Chương 5 Bài 37, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 37: AXIT - BAZƠ - MUỐI

I. AXIT

1. Khái niệm

2. Công thức hóa học

3. Phân loại

4. Tên gọi


II. BAZƠ

1. Khái niệm

2. Công thức hóa học

3. Tên gọi

4. Phân loại


III. MUỐI

1. Khái niệm

2. Công thức hóa học

3. Phân loại

4. Tên gọi

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.

HÓA HỌC 8


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.