Hóa học 8 - Chương 5 Bài 32, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 32: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

1. Sự khử. Sự oxi hóa

2. Chất khử và chất oxi hóa

3. Phản ứng õi hóa - khử

4. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa - khử

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.

HÓA HỌC 8


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.