Hóa học 8 - Chương 6 Bài 41, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 41: ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC

I. CHẤT TAN VÀ CHẤT KHÔNG TAN

1. Thí nghiệm về tính tan của chất

2. Tính tan trong nước của một số axit, bazơ, muối

II. ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC

1. Định nghĩa

2. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan

a) Độ tan của chất rắn trong nước

b) Độ tan của chất khí trong nước

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.

HÓA HỌC 8


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.