Học Địa lý 12 bằng Atlat/Phát triển kinh tế - xã hội/Lao động và việc làm

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài này chủ yếu học trên SGK, ở trên atlat chỉ thể hiện một nội dung: Cơ cấu lao động phân theo ngành trong biểu đồ tròn ở trang 11.


<<< Trở về mục lục

Liên kết đến đây