Học Địa lý 12 bằng Atlat/Phát triển kinh tế - xã hội/Thực trạng nền kinh tế

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này

Giới thiệu bài học[sửa]

  • Bài này chỉ có một số nội dung trên atlat còn hầu hết phải học theo SGK, tuy nhiên cũng có thể trình bày được một số nội dung (nhưng hơi khó).
  • Sử dụng các trang atlat

Nội dung bài học[sửa]

Những thay đổi về cơ cấu ngành Kinh tế[sửa]

Sự thay đổi trong nội bộ các ngành kinh tế[sửa]

  • Dựa vào atlat trang 13 (phần biểu đồ cột chồng, góc trên bên phải): Trên biểu đồ có các cột biểu thị giá trị sản lượng Nông-Lâm-Thủy sản của một số năm khác nhau, số liệu ghi trên đầu cột là giá trị sản lượng nông-lâm-thủy sản của từng năm, số liệu ghi trong cột là giá trị sản lượng của từng nhóm ngành như vậy nếu ta so sánh giữa 3 nhóm ngành ta thấy được sự phát triển của ngành thủy sản.
  • Dựa vào trang 14 (biểu đồ chăn nuôi): ta nói được sự phát triển của ngành chăn nuôi, nếu lấy số lần phát triển này so với số lần phát triển của ngành nông nghiệp (phần nông nghiệp trong biểu đồ cột ở trang 13) ta sẽ suy ra được ngành chăn nuôi có tốc độ phát triển nhanh hơn, như vậy ngành chăn nuôi có tốc độ phát triển nhanh hơn ngành trồng trọt và nó đang trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp.
  • Dựa vào bản đồ cây hoa màu (phần biểu đồ), nhận xét sự thay đổi sản lượng sau đó so sánh với sự thay đổi sản lượng lúa (phần biểu đồ bản đồ lúa) ta cũng nói được sản lượng cây hoa màu tăng nhanh nó đã góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển.
  • Dựa vào bản đồ cây công nghiệp (phần biểu đồ cột), ta cũng nói được sự chuyển biến tích cực của ngành trồng cây công nghiệp.
  • Dựa vào biểu đồ sản lượng thủy sản cả nước (trang 15) ta nói được chuyển biến trong ngành thủy sản.
  • Dựa vào các biểu đồ cột chồng ở trang 17 ta nhận định chung về sự thay đổi cơ cấu một số ngành công nghiệp.
  • Dựa vào biểu đồ tròn: giá trị sản xuất công nghiệp phân theo nhóm ngành công nghiệp (trang 16) ta sẽ xác định được các ngành công nghiệp trọng điểm.

Sự thay đổi giữa Công nghiệp và nông nghiệp[sửa]

Dựa vào trang 13 (biểu đồ góc trên bên phải) ta sẽ tính được sự gia tăng giá trị giá trị sản lượng của ngành nông nghiệp trong từng giai đoạn là bao nhiêu lần sau đó so sánh với sự gia tăng giá trị sản lượng của ngành công nghiệp (giai đoạn tương ứng) ở biểu đồ cột trang 16 ta sẽ thấy giá trị sản lượng công nghiệp tăng nhanh hơn giá trị sản lượng của ngành nông nghiệp (nói một cách khác là nước ta đang từng bước tiến hành công nghiệp hóa đất nước).

Sự thay đổi trong ngành dịch vụ không có trên bản đồ[sửa]

...

Sự thay đổi về cơ cấu lãnh thổ[sửa]

Cần quan sát trang 14 để cho biết nước ta có những vùng chuyên canh nào (nhóm cây gì, ở vùng nào).

Quan sát trang 16, 17 xem nước ta có những khu vực tập trung Công nghiệp nào, với nhóm ngành gì.

Kết hợp bản đồ trang 14 16 xem nước ta có vùng nào kinh tế phát triển hơn cả.

Phương hướng hoàn thiện cơ cấu[sửa]

Phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ không có trên atlat...

Liên kết ngoài[sửa]<<< Trở về mục lục

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này