Infertility

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

infertility (n): (sự/chứng) vô sinh

Liên kết đến đây