Kết hợp kiến thức sinh thái học của người địa phương và điều tra định tính để lựa chọn các loài chỉ thị trong đánh giá rừng ở miền trung Việt Nam

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Kết hợp kiến thức sinh thái học của người địa phương và điều tra định tính để lựa chọn các loài chỉ thị trong đánh giá rừng ở miền trung Việt Nam
Combining local ecological knowledge and quantitative forest surveys to select indicator species for forest condition monitoring in central Viet Nam
 Tạp chí Ecological indicators ' tháng 11; 118 (1-2):47-56
 Tác giả   Ngo Tri Dung and Edward L. Web
 Nơi thực hiện   Natural Resources Management, School of Environment, Resources, and Development, Asian Institute of Technology, P.O. Box 4, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand

& Faculty of Forestry, Hue University of Agriculture and Forestry, 102 Phung Hung Street, Hue City, Viet Nam

 Từ khóa   Degradation; Disturbance; Participation; Regeneration; Succession; Tropical forest; Tree community
  DOI   URL  [ PDF]

Abstract[sửa]

In tropical central Viet Nam, as part of a forest allocation program, forest condition should be monitored by local stakeholders. If local ecological knowledge can be integrated into the development of indicator species, then improvements in both the rigor of the indicator list and the involvement of local people in the monitoring process may occur. We used a dual methodology to derive two forest condition indicator species lists using trees, based on local ecological knowledge and quantitative forest surveys. Combining these lists allowed us to produce a final list of thirteen ‘probable’ and eight ‘possible’ indicator tree species for forest condition monitoring. Despite some possible limitations to the methodology, we encourage the use of multiple data sets when working with rural communities that are involved in the monitoring process. Local people can propose timely and appropriate measures of forest conservation and improvement, and can definitely integrate indicator species into monitoring community forests.

Tóm tắt[sửa]

Là một phần trong chương trình giao đất giao rừng, điều kiện rừng tại khu vực miền trung nên được kết hợp theo dõi, đánh giá bởi chủ rừng. Khi kiến thức về sinh thái học của người địa phương được ứng dụng trong phát hiện các loài chỉ thị sẽ bổ sung danh sách các loài chỉ thị và đưa được người dân tham gia vào quá trình đánh giá. Hai danh sách các loài chỉ thị được đưa ra theo phương pháp dựa vào hiểu biết của người dân địa phương và dựa trên kết quả điều tra. Kết hợp cả hai có thể đưa danh sách cuối cùng gồm 13 loài ứng cử viên và 8 loài có thể trở thành các loài chỉ thị. Mặc dù còn nhiều hạn chế về phương pháp nhưng chúng tôi cho rằng nên khuyến khích sử dụng dữ liệu tổng hợp khi làm việc với người dân - những người tham gia vào quá trình đánh giá. veterinary tạm dịch.

Liên kết đến đây