Làm cho Firefox chạy nhanh hơn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Để tăng tốc cho trình duyệt Firefox, bạn có thể thực hiện như sau:

1. Gõ "about:config" vào thanh địa chỉ của firefox và gõ enter. Di chuyển con chuột xuống để tìm kiếm các thông tin cần hiệu chỉnh

2. Thay đổi các đầu vào như sau:

Đặt "network.http.pipelining" thành "true"

Đặt "network.http.proxy.pipelining" thành "true"

Đặt "network.http.pipelining.maxrequests" với một giá trị số nguyên ví dụ là 30. Điều này có nghĩa cho phép Firefox nhận được 30 yêu cầu tại cùng một thời điểm.

3. Cuối cùng là click chuột phải tại vùng bất kỳ trong trang about:confgi và chọn New-> Integer. Đặt tên cho nó là "nglayout.initialpaint.delay" và sau đó đặt giá trị của nó bằng "0". Giá trị này chỉ ra thời gian mà trình duyệt chờ trước khi nó hoạt động khi thu nhận thông tin.

Một số lựa chọn khác:

Đối với các máy sử dụng ADSL:

1. Gõ: about:config

2. Đặt:

network.http.max-connections : 64

network.http.max-connections-per-server : 21

network.http.max-persistent-connections-per-server : 8

network.http.pipelining : true

network.http.pipelining.maxrequests : 100

network.http.proxy.pipelining : true

3. Cuối cùng là click chuột phải tại vùng bất kỳ trong trang about:confgi và chọn New-> Integer. Đặt tên cho nó là "nglayout.initialpaint.delay" và sau đó đặt giá trị của nó bằng "0". Giá trị này chỉ ra thời gian mà trình duyệt chờ trước khi nó hoạt động khi thu nhận thông tin.

Đối với các thuê bao sử dụng Dial_up:

browser.cache.disk_cache_ssl : true

browser.xul.error_pages.enabled : true

content.interrupt.parsing : true

content.max.tokenizing.time : 3000000

content.maxtextrun : 8191

content.notify.backoffcount : 5

content.notify.interval : 750000

content.notify.ontimer : true

content.switch.threshold : 750000

network.http.max-connections : 32

network.http.max-connections-per-server : 8

network.http.max-persistent-connections-per-proxy : 8

network.http.max-persistent-connections-per-server : 4

network.http.pipelining : true

network.http.pipelining.maxrequests : 8

network.http.proxy.pipelining : true

nglayout.initialpaint.delay : 750

plugin.expose_full_path : true

signed.applets.codebase_principal_support : true

Chúc các bạn có được thời gian thoải mái hơn với Firefox.

(Nguồn: www.ebooksclub.org)

Liên kết đến đây