Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Glossary/carbohydrate

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Carbonhydrat: Nhóm các hợp chất có công thức Cx(H2O)y. Các chất này tìm thấy ở động vật và thực vật (đường, tinh bột, xenlulo)

Liên kết đến đây