Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Glossary/hydrolysis

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hydrolysis: là một phản ứng hóa học hoặc là một quá trình phân giải phân tử nước.

Liên kết đến đây