Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Glossary/ionic bond

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ionic bond: Liên kết ion.

Liên kết đến đây