Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Glossary/macromolecule

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Macromolecule: Đại phân tử sinh học. Ví dụ như axit nucleic, các loại Protêin, Lipit ...

Liên kết đến đây