Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Glossary/membrane

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Membrane: Màng, lớp màng. Đối với tế bào thì đó là một cấu trúc có bản chất protêin, lipoprotêin, và các thành phần khác liên kết với nhau theo một trật tự xác định, trên đó định vị các kênh giúp tế bào trao đổi chất và năng lượng với môi trường bên ngoài.

Liên kết đến đây