Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Glossary/polar molecule

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Polar molecular: Phân tử phân cực. Các phân tử tan trong nước hoặc dung môi khác thường có tính phân cực nghĩa là một đầu mang điện tích dương, một đầu mang điện tích âm.

Liên kết đến đây