Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Nhóm 3

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nhóm 3

Nhiệm vụ của tuần 1[sửa]

Phần dịch thuật[sửa]

The Evolutionary Tree of Life --> Dương

Phần thảo luận[sửa]

Luồng 3

Phần thuật ngữ[sửa]

DNA, Gene, Genome, Protein, Mutant, Cytoskeleton, Protein trafficking + các interwiki trong các bài dịch của nhóm --> Huy

Phần báo cáo tuần 2[sửa]

Mỗi nhóm tìm hiểu 1 nhóm nghiên cứu khoa học trên thế giới thuộc bộ môn tiến hóa, để xem họ đang tìm cách trả lời những câu hỏi nào. (Phần media bổ trợ sẽ được gửi link trong thời gian online) và bài Bước dài Tiến hóa học --> Phương + Lâm

Nhiệm vụ của tuần 2[sửa]

Phần dịch thuật[sửa]

Eukaryotic Cells (Phương), Organelles that Process Energy --> one of all, but not Dương. Ai nhận thì kí tên vào đây.

Phần thảo luận[sửa]

luồng 3

Phần thuật ngữ[sửa]

monomer, van der waals bond, electronegattivity, triglycerride, unsaturated, disaccharide, nucleotide, polarity, double helix, protein, protein folding, quaternary protein structure, free energy, equilibrium, Transition state, Cofactor, Non-competitive inhibitor, Homeostasis, Glycolysis --> one of all, but not Huy. Ai nhận thì kí tên vào đây.

Phần báo cáo tuần 3[sửa]

Nhóm 1,3,4: Mỗi nhóm trình bày về một bào quan, cấu trúc nhất định của tế bào.--> ??? ai nhận phần này thì ghi vào đây nhé.

Mình sẽ nhận phần này, và sẽ trình bày về cấu trúc của bào quan ribosome, đề nghị mọi người góp ý!Kinhong d 21:06, ngày 16 tháng 3 năm 2006 (CST)

Sự so sánh giữa tế bào eukaryote và prokaryote --> Lâm

Các bạn đọc xong thì kí tên nhé.

lê đoàn thanh lâm 09:35, ngày 04 tháng 3 năm 2006 (CST)

Liên kết đến đây