Mũ, logarit trong các kì thi tốt nghiệp THPT

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TN THPT GDTX, 2010-2011

Giải phương trình \log _{5}^{2}x-\log _{5}x-2=0

TN THPT, 2010-2011

Giải phương trình 7^{{2x+1}}-8.7^{x}+1=0

TN THPT, 2009-2010

Giải phương trình 2\log _{2}^{2}x-14\log _{4}x+3=0

TN 2008-2009

Giải phương trình 25^{x}-6.5^{x}+5=0 .

TN 2008-2009, Bổ túc

Giải phương trình \log _{2}(x+1)=1+\log _{2}x .

TN 2007-2008, Phân ban, Lần 2

Giải phương trình \log _{3}(x+2)+\log _{3}(x-2)=\log _{3}5\ (x\in {\mathbb  {R}}) .

TN 2007-2008, Phân ban, Lần 1

Giải phương trình 3^{{2x+1}}-9.3^{x}+6=0 .

TN 2006-2007, KPB, Lần 1

Giải phương trình \log _{4}x+\log _{2}(4x)=5 .

TN 2006-2007, Phân ban, Lần 2

Giải phương trình 7^{x}+2.7^{{1-x}}-9=0 .

TN 2005-2006, Phân ban

Giải phương trình 2^{{2x+2}}-9.2^{x}+2=0 .

Liên kết đến đây