Một số chỉ tiêu sinh lý và huyết học của ngựa bạch nuôi tại huyện Thanh Trì-Hà Nội

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Một số chỉ tiêu sinh lý và huyết học của ngựa bạch nuôi tại huyện Thanh Trì-Hà Nội.
Some physiological and haematological parameters of white horses raising in Thanhtri district, Hanoi
 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y 2013 ; 1 (22):66-73
 Tác giả   Nguyễn Văn Điệp, Phạm Văn Hiền, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Bá Tiếp
 Nơi thực hiện   Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 Từ khóa   chỉ tiêu sinh lý, huyết học, ngựa bạch
  DOI   [ URL]  [ PDF]

Tóm tắt[sửa]

Các chỉ tiêu sinh lý và huyết học được xác đinh trên 80 ngựa bạch thuộc 4 nhóm tuổi nuôi tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Thân nhiệt của ngựa bạch dao động trong khoảng 37,4 – 39oC; tần số hô hấp và tần số tim giảm dần theo tuổi, cao nhất ở ngựa dưới 2 tháng tuổi sau đó giảm dần và thấp nhất ở nhóm ngựa 4-8 năm tuổi. Số lượng hồng cầu và tỷ khối huyết cầu giảm dần theo tuổi, cao nhất ở nhóm ngựa dưới 2 tháng tuổi và thấp nhất ở nhóm ngựa 4-8 năm tuổi. Thể tích trung bình hồng cầu tăng theo theo tuổi. Tỷ lệ phần trăm thể tích huyết cầu ở ngựa mẹ thấp hơn các nhóm tuổi khác. Hàm lượng huyết sắc tố trung bình trong máu ngựa bạch giảm dần theo tuổi của ngựa bạch, Ngược lại, lượng huyết sắc tố trung bình trong một hồng cầu tăng theo tuổi. Số lượng bạch cầu cao nhất ở nhóm ngựa khoảng 1 năm tuổi. Bạch cầu trung tính chiếm tỷ lệ cao nhất ở ngựa dưới 2 tháng tuổi và ngựa 4 đến 8 năm tuổi trong khi tế bào lympho chiếm tỷ lệ cao nhất trong các loại bạch cầu ở ngựa sau cai sữa và ngựa 1-2,5 tuổi. Số lượng tiểu cầu dao động trong khoảng 148 – 501 nghìn/mm3, thể tích trung bình tiểu cầu nằm trong khoảng 7,61 – 8,06 fl. Đường kính trung bình của hồng cầu và các loại bạch cầu ái toan, ái kiềm, trung tính, đơn nhân, lympho lớn, lympho nhỏ lần lượt là 5,7 µm và 12,4 µm, 12,2 µm, 11,7 µm, 14,9 µm, 10,8 µm, 6,9 µm.

Abstract[sửa]

Some physiological and haematological parameters were measured in 80 horses in Thanh Tri district, Hanoi city. The horses belonged to 4 different age groups. The results showed that body temperature (rectal temperature) ranged from 37.4 oC to 39 oC. Heart rate and respiratory frequency had the highest values in horses under 2 months of age then gradually decreased in other older age groups. Mean corpuscular hemoglobin decreased with age, whereas; Mean corpuscular hemoglobin concentration increased with age. White blood cell count was highest in horses at around 1 year old. The percentage of neutrophils was highest in horses under 2 months of age and from 4 to 8 years of age while lymphocytes reached the highest percentage value in horses at 1 to 2.5 years of age. Platelet count was identified in the range of 148 to 501 thousand/mm3 and Mean platelet volume in the range of 7.61 – 8.06 fl. Mean diameters of erythrocytes, eosinophils basophils, neutrophils, monocytes, large lymphocytes and small lymphocytes were 5.7 µm, 12.4 µm, 12.2 µm, 11.7 µm, 14.9 µm, 10.8 µm, and 6.9 µm, respectively.

Liên kết đến đây