Thành viên:Quanghop bl/Note: Mac8

Từ VLOS
(đổi hướng từ Mac8)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

. Sự ra đời của Đảng Cộng sản là điều kiện để giai cấp công nhân hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình,Đảng làm cho giai cấp công nhân nhận thúc được vị trí của mình trong xã hội, hiểu được con đường, biện pháp đấu tranh cách mạng, từ đó, đứng lên tập hợp nhân dân lao động thực hiện việc lật đổ chủ nghĩa tư bản, giải phóng giai cấp mình, giải phóng toàn xã hội và tổ chức xây dựng xã hội mới về mọi mặt

-đảng tập hợp được quần chúng nhân dân, huy động được quần chúng tham gia các phong trào cách mạng thì những chủ truơng, đường lối của Đảng mới có sức mạnh, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân mới thực hiện được.

-Là đội tiên phong chiến đấu, Đảng có sự tiên phong trong lý luận và hành động cách mạng

-Đảng Cộng sản là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và cả dân tộc. đưa ra những quyết định của Đảng, nhất là trong những thời điểm lịch sử quan trọng. Những quyết định đúng đắn sẽ tạo điều kiện đưa phong trào cách mạng tiến lên, ngược lại có thể gây ra những tổn thất cho cách mạng. Sở dĩ Đảng cộng sản trở thành bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và dân tộc, vì Đảng bao gồm những người tiên tiến trong giai cấp công nhân và dân tộc, được trang bị lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và là những người từng trải trong phong trào cách mạng, có nhiều kinh nghiệm trong công tác đấu tranh hay trong công tác tổ chức, xây dựng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Liên kết đến đây