Nói thế nào để người khác muốn nghe

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Làm sao để nói mà người khác muốn lắng nghe? Thế giới này sẽ tốt đẹp đến thế nào nếu mọi người nói mà đều có người lắng nghe? Chúng ta sẽ có thể tạo nên những thay đổi đến thế nào?