Nghiên cứu lựa chọn chất bổ trợ nhũ dầu cho sản xuất vacxin tụ huyết trùng gia cầm sử dụng giống gốc Pasteurella multocida chủng N41

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nghiên cứu lựa chọn chất bổ trợ nhũ dầu cho sản xuất vacxin tụ huyết trùng gia cầm sử dụng giống gốc Pasteurella multocida chủng N41
Selection of oil emulsion adjuvants for production of fowl cholera vaccine using Pasteurella multocida Master seed, strain N41.
 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y 2014 ; 1 (11):46-53
 Tác giả   Hoàng Văn Khoản, Phạm Thị Tuyết, Nguyễn Viết Không, Nguyễn Bá Tiếp
 Nơi thực hiện   Viện Thú y Quốc gia, Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 Từ khóa   Chất bổ trợ, Vacxin nhũ dầu, Pasteurella multocida chủng N41, Tụ huyết trùng gia cầm
  DOI   [ URL]  [ PDF]

Tóm tắt[sửa]

Với mục đích nghiên cứu tạo vacxin dạng nhũ dầu phòng bệnh tụ huyết trùng gia cầm do Pasteurella multocida an toàn và hiệu quả, nghiên cứu này đánh giá chất lượng giống gốc (P. multocida chủng N41); lựa chọn môi trường nuôi cấy vi khuẩn và các chất bổ trợ nhũ dầu phù hợp. Đã xác định môi trường, nồng độ ôxy hà tan (DO) thích hợp cho nuôi cấy vi khuẩn với thời gian nuôi cấy từ 7 đến 8 giờ. Hai chất bổ trợ Montanide ISA 70M VG và Montanide ISA 760 VG đã được đề xuất sử dụng dựa trên các kết quả đánh giá chỉ tiêu an toàn, hiệu lực vacxin và phản ứng của gà sau khi tiêm chủng. Các kết quả này là cơ sở cho nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất vacxin tụ huyết trùng gia cầm với các chất bổ trợ nhũ dầu sử dụng giống gốc P. multocida N41.

Abstract[sửa]

For production of an effective and safe oil emulsion vaccine against the fowl cholera caused by Pasteurella multocida, this study aimed at evaluating quality of the master seed (P. multocida strain N41), selecting the suitable bacteria culture media and oil emulsion adjuvants. The results indicated a suitable medium, dissolved oxygen (DO) for bacteria culture and culture duration of from 7 to 8 hours. Two adjuvants Montanide ISA 70M VG and Montanide ISA 760 VG were proposed based on the evaluation for safety, efficacy and response of the chicken after inoculation. The results can be considered as a basis for research toward completion of the oil emulsion vaccine production process against fowl cholera disease.

Liên kết đến đây