Nhân phân số với số nguyên

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Phép nhân phân số với số nguyên rất dễ thực hiện nếu như bạn biết cách đưa số nguyên về dạng phân số. Để nhân phân số với số nguyên, bạn chỉ cần thực hiện theo 4 bước đơn giản dưới đây.

Các bước

 1. Chuyển đổi số nguyên thành phân số. Để viết một số nguyên dưới dạng phân số, bạn chỉ cần lấy số nguyên đó chia cho 1.
  • Ví dụ: để đổi 5 thành phân số, hãy viết nó thành 5/1. Trong đó, 5 là tử số, 1 là mẫu số; kết quả vẫn được giữ nguyên.
 2. Nhân tử số của hai phân số với nhau. Lấy tử số của phân số thứ nhất nhân với tử số của phân số thứ hai, bạn sẽ có được tử số của đáp án.
 3. Nhân mẫu số của hai phân số với nhau. Tương tự, lấy mẫu số của phân số thứ nhất đem nhân với mẫu số của phân số thứ hai, đây là mẫu số của đáp án.
  • Ví dụ: để nhân mẫu số của hai phân số 5/1 và 8/10, bạn tiến hành tính tích số của 1 và 10. 1*10 = 10, vậy ta có mẫu số của đáp án là 10.
  • Sau khi nhân tử số và mẫu số cả các phân số với nhau, đáp án của bạn là một phân số với tử số và mẫu số mới. Trong ví dụ này, kết quả là 40/10.
 4. Rút gọn phân số. Để rút gọn phân số, bạn phải đưa phân số về dạng phân số tối giản. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách chia tử số và mẫu số cho một ước số chung. Trong ví dụ trên, cả 40 và 10 đều chia hết cho 10. 40/10 = 4 và 10/10 = 1, vậy đáp án mới sẽ là 4/1, hoặc 4.
  • Ví dụ: nếu đáp án của bạn là 4/6, bạn có thể đem chia cả tử số và mẫu số cho 2 để ra kết quả rút gọn là 2/3.

Lời khuyên

 • Thông thường, nếu đề bài ở dạng hỗn số thì đáp án của bạn cũng phải ở dạng hỗn số, nếu đề bài ở dạng phân số không thực sự thì kết quả của bạn phải ở dạng phân số thực sự hoặc phân số không thực sự.
 • Đặt số nguyên đứng trước phân số.
 • Tùy thuộc vào mục đích cuối cùng của bài toán, bạn có thể đổi những phân số không thực sự (những phân số có tử số lớn hơn nhưng không thể chia hết cho mẫu số, vì vậy không thể tối giản chúng thành một số nguyên) thành các phân số thực sự hoặc hỗn số. Ví dụ: 10/4 có thể được rút gọn thành 5/2 (sau khi chia cả tử số và mẫu số cho 2). Bạn có thể để nguyên là 5/2 hay đổi thành 2 1/2 tùy bạn.
 • Chúng ta có thể thực hiện phép tính tương tự với hỗn số. Trước tiên, chuyển hỗn số thành phân số không thực sự; sau đó, thực hiện phép nhân như bình thường; cuối cùng, rút gọn phân số (hoặc không) tùy theo hướng dẫn của giáo viên hay nhu cầu của bạn.

Nguồn và Trích dẫn