Sách:Điện từ sinh học/Đo điện và từ trường của hoạt động điện của mô thần kinh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Phương pháp đo điện và từ của hoạt động điện của mô thần kinh

Phần còn lại của cuốn sách tập trung vào những ứng dụng lâm sàng. Phần IV và V bàn về việc phát hiện tín hiệu điện sinh học và từ sinh học, được phân chia trên nền tảng giải phẫu, như có các mô tim và mô thần kinh như nguồn của chúng một cách tương ứng. Với phần thảo luận này sau đó được chia xa hơn giữa điện sinh học và từ sinh học để đánh dấu trạng thái song song giữa chúng.

Một ứng dụng rộng rãi khác cho phép đo điện sinh học được tận dụng trong thần kinh học. Nó bao gồm phép đo trên cả thần kinh ngoại biên và hệ thần kinh trung tâm tốt như nghiên cứu thần kinh cơ. Lý thuyết điện từ sinh học cơ bản đều giống nhau. Vì lý do đó, và bởi vì nó không là mục đích của cuốn sách để cung cấp như một sự quy chiếu lâm sàng, ứng dụng đã nói ở trên có bao gồm nhưng không được bàn ở hệ thống này.

Một cách lý thuyết, nhất là với khía cạnh dây dẫn lượng, phép đo chính của điện não đồ (EEG) là thú vị nhất của ứng dụng lâm sàng của điện sịnh học trong thần kinh học. Vì thế, chỉ phương pháp này được thảo luận trong chương 13.

Tương tự trong chương 14, để chỉ ra mối quan hệ giữa phép đo điện và từ của hoạt động điện sinh học của não, từ não đồ (MEG) để chỉ một ví dụ của phép đo trong thần kinh học.


Trang trước Đo điện và từ trường của hoạt động điện của mô thần kinh Trang tiếp

Liên kết đến đây