Sách:Điện từ sinh học/Các nguồn và bộ dẫn điện sinh học và mô hình của chúng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các nguồn và độ dẫn điện sinh học

Một cách thực hành để khảo sát chức năng của cơ thể sống là tạo ra mộ mô hình đơn giản cho phép hoạt động của họ với độ chính xác hợp lý. Vì thế, để khảo sát chức năng của nguồn và độ dẫn điện sinh học, chúng ta cần tạo ra mô hình mô tả chính xác trạng thái điện sinh học của mô sau đó biểu diễn và có thể được phân tích bằng toán học.

Chương 7 của phần II mô tả bản chất của nguồn và độ dẫn điện sinh học. Nó chỉ ra rằng trái ngược với các mạch điện tử, nơi mà tính chất điện của bộ phận được tập trung, các bộ phận sinh học được phân phối nguồn lượng và độ dẫn lượng. Các phương trình tiêu chuẩn mô tả điện trường của nguồn lượng trong dây dẫn lượng được dẫn xuất. các tính chất điện của cơ thể người như một dây dẫn lượng và sau đó được đặc trưng. Điều này được theo sau bởi mộ sự thảo luận mở đầu mô hình của dây dẫn và nguồn dẫn lượng. Các khái niệm cơ bản của vấn đề thuận nghịch được đinh nghĩa sau đó và khả năng giải quyết của họ được thảo luận.

Chương 8 cung cấp một sự bàn luận lý thuyết chi tiết về các mô hình nguồn-trường khác nhau và nền tảng toán học của chúng. Chương 9 đề cập đến mô hình của mô sinh học và mộ dây dẫn lượng. Nó được gọi là mô hình bidomain.

Chương 10 tìm hiểu xa hơn về mô hình của nguồn lượng trong sự liên quan với mô hình neuron điện tử. Hành vi điện sinh học của tế bào thần kinh và khái niệm điện được sử dụng trong chương này được ví dụ xa hơn với mạch điện tử. Vấn đề trong mô hình neuron điện tử cũng có thể cung cấp như một sự giới thiệu cơ bản về máy tính neuron là một ví dụ sinh động của việc áp dụng nguyên tắc sinh học vào hệ thống công nghệ. Tuy nhiên, chủ đề này vượt khỏi phạm vi của cuốn sách này.


trang trước Các nguồn và bộ dẫn điện sinh học và mô hình của chúng Trang tiếp

Liên kết đến đây