Sách:Điện từ sinh học/Các phương pháp lý thuyết trong điện từ sinh học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chương 11 và 12 ví dụ về những phương pháp lý thuyết đã được phát triển cho việc phân tích mối quan hệ giữa nguồn điện và từ trường của hiện tượng điện sinh học và từ sinh học. Như đã trình bày ở chương 7, bởi vì nguòn điện sinh học và dây dẫn là các nguồn lượng và dây dẫn lượng nên phương pháp lý thuyết được sử dụng để phân tích mạch điện không áp dụng được và điện từ sinh học. Vì thế,nội dung của phần III tập chung vào lý thuyết điện từ sinh học.

Trong chương III sẽ trình bày lý thuyết thuận nghịch ứng dụng cho dây dẫn lượng. Nó phục vụ như là cơ sở cho lý thuyết trường dẫn, cái mà cung cấp một cách mạnh mẽ cho việc định lượng và phân tích những tín hiệu đo được trong nhóm nguồn của chúng. Lý thuyết trường dẫn liên kết sự phân chia độ nhạy của phép đo của nguồn điện sinh học, sự phân chia của năng lượng kích thích và sự phân chia của phép đo trở kháng. Những diểm này gắn liền với cả ứng dụng của điện sinh học và từ sinh học.

Hai chương của phần III được liên kết với nhau bằng thực tế rằng cùng nguồn điện vật lý phát ra cả trường điện sinh học và từ sinh học. Từ những trường hoạt động khác nhau mà sự phân chia là cần thiết. Hơn nữa quan trọng là chỉ ra rằng từ một quan điểm lý thuyết, chỉ sự khác nhau giữa cách đo điện sinh học và từ sinh học là sự phân chia độ nhạy khác nhau của chúng trong sự liên quan đến nguồn điện sinh học. Lý thuyết trường dẫn giải thích một cách rõ ràng về điểm giống và khác nhau giữa phương pháp điện và từ tương ứng. Bởi vì thiết bị đo đạc khác nhau được sử dụng tất nhiên chắc chắn có sự khác nhau về kĩ thuật giữa các phương pháp.

Mặc dù ECG và MCG là phương tiện giải thích hầu hết các phương pháp lý thuyết được thảo luận trong phần III, nhưng ứng dụng của những phương pháp này không được giới hạn cho biểu đồ điện- từ; sự tổng quát này được đề cập khi thích hợp.


trang trước Các phương pháp lý thuyết trong điện từ sinh học Trang tiếp

Liên kết đến đây