Sinh học 11 - Chương 1 Bài 7, NXBGD

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 7: THỰC HÀNH: THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THI 1NGHIE6M5 VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN

I. MỤC TIÊU

II. CHUẨN BỊ

1. Thí nghiệm 1

2. Thí nghiệm 2

a) Dụng cụ và mẫu vật

b) Dung dịch dinh dưỡng (Phân NPK)

III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Thí nghiệm 1: So sánh tốc độ thoát hơi nước ở hai mặt lá


2. Thí nghiệm 2: nghiên cứu vai trò của phân bón NPK

IV. THU HOẠCH

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.