Sinh học 11 - Chương 1 Bài 2, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 2: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG RỄ CÂY

I. DÒNG MẠCH GỖ

1. Cấu tạo của mạch gỗ

2. Thành phần của dịch mạch gỗ

3. Động lực đẩy dòng mạch gỗ

a) Lực đẩy (áp suất rễ)

b) Lực hút do thoát hơi nước ở lá

c) Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ

II. DÒNG MẠCH RÂY

1. Cấu tạo của mạch rây

2. Thành phần của dịch mạch rây

3. Động lực đẩy dòng mạch rây

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.