Sinh học 11 - Chương 4 Bài 44, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

I. SINH SẢN VÔ TÍNH LÀ GÌ?

II. CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

1. Phân đôi

2. Nảy chồi

3. Phân mảnh

4. Trinh sinh

III. ỨNG DỤNG

1. Nuôi mô sống

2. Nhân bản vô tính


Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.