Sinh học 11 - Chương 2 Bài 32, NXBGD

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 32: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (TIẾP THEO)

IV. MỘT SỐ HÌNH THỨC HỌC TẬP Ở ĐỘNG VẬT

1. Quen nhờn

2. In vết

3. Điều kiện hóa

a) Điều kiện hóa đáp ứng (Điều kiện hóa kiểu Paplôp)

b) Điều kiện hóa hành động (Điều kiện hóa kiểu Skinnơ)

4. Học ngầm

5. Học khôn

V. MỘT SỐ DẠNG TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

1. Tập tính kiếm ăn

2. Tập tính bảo vệ lãnh thổ

3. Tập tính sinh sản

4. Tập tính di cư

5. Tập tính xã hội

a) Tập tính thứ bậc

b) Tập tính vị tha

VI. ỨNG DỤNG NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ TẬP TÍNH VÀO ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.