Sinh học 11 - Chương 1 Bài 11, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

I. QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

II. TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA SỰ ĐIỀU KHIỂN QUANG HỢP

1. Tăng diện tích lá

2. Tăng cường độ quang hợp

3. Tăng hệ số kinh tế

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.