Sinh học 11 - Chương 1 Bài 14, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 7: THỰC HÀNH: PHÁT HIỆN HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

I. MỤC TIÊU

II. CHUẨN BỊ

III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Thí nghiệm 1: Phát hiện hô hấp qua sự thải CO_{{2}}


2. Thí nghiệm 2: Phát hiện hô hấp qua sự hút O_{{2}}

IV. THU HOẠCH

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.