Sinh học 11 - Chương 2 Bài 23, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 2: CẢM ỨNG

A. CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

BÀI 23: HƯỚNG ĐỘNG

I. KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG

II. CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG

1. Hướng sáng

2. Hướng trọng lực

3. Hướng hóa

4. Hướng nước

5. Hướng tiếp xúc


Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.