Sinh học 11 - Chương 3 Bài 36, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA

I. PHÁT TRIỂN LÀ GÌ?

II. NHỮNG NHÂN TỐ CHI PHỐI SỰ RA HOA

1. Tuổi của cây

2. Nhiệt độ thấp và quang chu kì

a)Nhiệt độ thấp

b) Quang chu kì

c) Phitôcrôm

3. Hoocmôn ra hoa

III. MỐI QUAN HỆ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

IV. ỨNG DỤNG KIẾN THỨC VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

1. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng

2. Ứng dụng kiến thức về phát triển

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.