Sinh học 11 - Chương 1 Bài 13, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 13: THỰC HÀNH: PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CARÔTENÔIT

I. MỤC TIÊU

II. CHUẨN BỊ

1. Dụng cụ và

2. Hóa chất

3. Mẫu vật


III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Thí nghiệm 1: Chiết rút diệp lục


2. Thí nghiệm 2: Chiết rút carôtenôit

IV. THU HOẠCH

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.