Sinh học 11 - Chương 4 Bài 47, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 47: BIỂU DIỄN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI

I. ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

1. Một số biện pháp làm thay đổi số con

a) Sử dụng hooc môn hoặc chất kích thích tổng hợp

b) Thay đổi các yếu tố môi trường

c) Nuôi cấy phôi

d) Thụ tinh nhân tạo

2. Một số biện pháp điều khiển giới tính

II. SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI

1. Sinh đẻ có kế hoạch là gì?

2. Các biện pháp tránh thai

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.